Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι τριμελές. Τα μέλη του είναι :  

Πρόεδρος Χαραλαμπάκης Αλέξανδρος
Διευθύνων Σύμβουλος Χαραλαμπάκης Χαρίδημος
Μέλος     Χαραλαμπάκη Ίλιδα